fbpx

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2021.

Er wordt veel aandacht besteed aan de inhoud en samenstelling van deze website en alle andere uitingen van YaarGSM (hierna: “het bedrijf”, “ons” of “wij”). Desondanks is het ongelukkigerwijs mogelijk dat de inhoud die gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is, wij worden dan graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien u klant wordt van het bedrijf of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Welke gegevens verwerkt het bedrijf en voor welk doel

1.1 De volgende noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt: a) NAW-gegevens. b) Telefoonnummer(s) c) E-mailadres(sen). d) IBAN-rekeningnummer(s). e) IP-adres(sen). f) Cookie(s).

1.2 Het bedrijf gebruikt u persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en specifieke verzoeken. b) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het beheren van afspraken en het geautomatiseerd versturen van herinneringen. c) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor offertes, rapporten en voorstellen. d) De IBAN-rekeningnummer(s) om aan de wederzijdse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. e) De IP-adres(sen) voor beveiliging van o.a. persoonsgegevens, de website en het toegangsbeleid. f) De cookie(s) voor het geautomatiseerd kunnen vaststellen van jouw specifieke voorkeuren.

1.3 Uitsluitend indien u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, gebruikt het bedrijf de persoonsgegevens om u te informeren middels een mailing. Afmelding is ook te allen tijde mogelijk via deze mailing.

1.4 Het bedrijf verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordigers.

1.5 Het bedrijf kan persoonsgegevens geanonimiseerd beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden.

1.6 Het bedrijf zal uw persoonsgegevens nooit ongeanonimiseerd delen met derden tenzij het daartoe is verplicht wegens wet- of (beroeps)regelgeving.

2. Bewaartermijnen

2.1 Het bedrijf respecteer uw privacy en bewaart daarom u persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het doel. Direct na afloop van deze termijn zal het bedrijf u persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en sub-verwerkers

3.1 Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden u persoonsgegevens beveiligd tegen het ongeoorloofde inzage, verlies, vernietiging, verstrekken of de wijziging van de opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij ongewild c.q. opzettelijk.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het bedrijf eventueel gebruik van diensten van derden, zogenaamde sub-verwerkers, welke de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van het bedrijf zoals in de verwerkersovereenkomst is afgesproken en zodat alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ook dit privacybeleid worden nageleefd.

4. Cookies

4.1 Tijdens uw bezoek aan de website worden er kleine bestandjes opgeslagen op het apparaat waarmee u het bezoek brengt, de opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer teruggestuurd.

4.2 Functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

4.3 Optionele analytische cookie(s), van bijvoorbeeld Google, die ons als organisatie in staat stelt om geanonimiseerd te kunnen bekijken welke onderdelen van de website verbetering verdient.

5. Inzagerecht

5.1 Via de verantwoordelijke kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te verwijderen of een klacht indienen. De verantwoordelijke zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien uw klacht niet leidt tot het gewenste resultaat kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Vragen en opmerkingen

6.1 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan de verantwoordelijke.

7. Auteursrecht

7.1 Het is niet toegestaan enige inhoud te (her)gebruiken of dupliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

8. Wijzigingen

8.1 Dit privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wijzigingen worden wel via de website van het bedrijf bekend gemaakt.